EEN GEZELSCHAPSSPEL

We stellen spelvormen voor die kunnen gebruikt worden door organisaties met hun doelpubliek.

Wat identificeert een politieke stroming als extreemrechts?
(we inspireren ons ruim op de zeer goede brochure: “de vakbonden in Europa tegen extreemrechts” uitgave ACV mei 2023)Het gaat om een politieke stroming met een groep van denkbeelden en praktijken die samengevat kunnen worden onder drie hoofdingen.We stellen spelvormen voor die kunnen gebruikt worden door organisaties met hun doelpubliek.

Wat identificeert een politieke stroming als extreemrechts?

Het gaat om een politieke stroming met een groep van denkbeelden en praktijken die samengevat kunnen worden onder drie hoofdingen.

 1. Eerste en belangrijkste kenmerk van extreemrechts is racisme en vreemdelingenhaat en een uitsluitende vorm van nationalisme, waarbij alleen mensen van een bepaalde etnische afkomst behoren tot de natie en toegang hebben tot politieke rechten en sociaaleconomische rechten, van toegang tot de verworvenheden van de sociale welvaartstaat. Extreemrechtse partijen zijn euro-sceptisch of ronduit tegen de Europese Unie.(we inspireren ons ruim op de zeer goede brochure: “de vakbonden in Europa tegen extreemrechts” uitgave ACV mei 2023).

 2. Tweede groep van ideeën en praktijken zijn autoritaire , hiërarchische en traditionele denkbeelden, in de eerste plaats m.b.t. de plaats van religie en mannen en vrouwen in de samenleving. Extreemrechts staat voor een traditionele rolverdeling van man en vrouw en ziet het concept van gender als sociale constructie van man en vrouwrollen als een aanslag op de natuurlijke rol van mannen en vrouwen. De strijd tegen de genderideologie sluit ook een strijd in tegen seksuele minderheden, die zich niet conformeren aan natuurlijke man-vrouw-rollen. Het seksisme voert minder de boventoon in het West-Europese extreemrechtse discours, maar daar overweegt dan meer het behoud van tradities, zoals de veel geplaagde Zwarte Piet. Islamofobie is dan weer een uiting van vrees voor behoud van eigen religieuze tradities.
 3. Derde is het antidemocratisch en populistische karakter. Het antidemocratisch karakter uit zich in het gebrek aan interne democratische partijwerking maar ook in hun aanval tegen de instellingen van de democratie en de rechtsstaat, het parlement en de onafhankelijke rechterlijke macht, die de rechten van minderheden en grondrechten garandeert, soms tegen de meerderheid in.

Wisselende opstellingen in “sociale” kwesties

Het Vlaams Blok (en later het Vlaams Belang) was een partij die dweepte met het corporatisme: werknemers en werkgevers moesten samen presteren in het belang van de (Vlaamse) volksgemeenschap. Wat dus de denkkaders waren van de extreemrechtse partijen uit de jaren 1930. Dat vertaalde zich in economisch liberale standpunten en een virulente afkeer van vakbonden. “Staken schaadt, werken baat”: een typische spreuk van die tijd.
Onder Tom Van Grieken heeft de partij het roer (deels) omgegooid en zien we haar steeds meer sociale standpunten innemen: behoud van automatische index.. tot en met het nationaliseren van de energiesector. Hiervoor lieten ze zich inspireren door het toenmalige Front National in Frankrijk. Vlaams Belang wil al deze voorstellen financieren door de solidariteit met Wallonië op te blazen en door de toegangsvoorwaarden voor migranten te verstrengen.
Maar is dit “sociaal” programma werkelijk een weerspiegeling van hun sociaaleconomische ideeën? Deze sociale opstelling staat bvb haaks op het stemgedrag van het Vlaams Belang in het Europees Parlement, waar ze zo goed als alle voorstellen wegstemmen die van ver of van dicht bij sociaal ruiken.


De afwijzing van de “elite”?

In het Europees Parlement kan men vaststellen dat extreemrechtse partijen ermee uitpakken dat zij de “elite” afwijzen. Maar als je dit in concreto bestudeert, dan stel je vast dat deze partijen niet ‘het establishment” verwerpen: ze spannen graag samen met de rijken en machtigen of met bedrijfsbelangen, voor financiering en politieke bescherming.
Ondanks hun nationalistische agenda’s werken ze maar al te graag samen met de Russische regering en haar bondgenoten, Chinese belangen – zoals nog zeer recent bleek – of controversiële Amerikaanse figuren.
Zij exploiteren de retoriek van het beëindigen van corruptie, het bestrijden van de belangen van “elites”, het terugwinnen van nationale waardigheid en identiteit, en het verdedigen van de rechten van ‘gewone mensen’. Het contrast tussen deze retoriek en hun feitelijke daden is echter opvallend.

Extreem rechts en hun anti-migratie standpunten

Niets zo makkelijk als de resoluties van het immigratiecongres van het Vlaams Belang op 23 november 2023 er bij halen.

Vlaams Belang wil nieuwkomers pas na 8 jaar en bij voldoende kennis van het Nederlands toegang geven tot de sociale zekerheid.
Het Vlaams Belang heeft met het oog op de verkiezingen tijdens een congres zijn voorstellen over migratie voorgesteld. De partij wil de mogelijkheden tot gezinshereniging beperken en de toegang tot de sociale zekerheid voor nieuwkomers veel moeilijker maken. 
De partij komt met honderd voorstellen voor een ander migratiebeleid. Tijdens debatten pleiten politici van Vlaams Belang vaak voor een migratiestop. Regels over asiel en migratie zijn grotendeels vastgelegd in internationale verdragen en op Europees niveau. Zo een migratiestop is dus niet mogelijk en staat ook niet in de concrete voorstellen van de partij. Vlaams Belang wil de nationale wetgeving met betrekking tot migratie en inburgering zo streng mogelijk maken. Het uitgangspunt is om enkel nog het minimum te doen dat moet volgens internationale afspraken. 

Uitkeringen voor nieuwkomers pas na strenge voorwaarden.
Vlaams Belang wil nieuwkomers veel moeilijker toegang geven tot bijvoorbeeld leefloon, kinderbijslag of een werkloosheidsuitkering. Concreet mag enkel wie minstens acht jaar wettelijk in België verblijft, minstens drie jaar voltijds gewerkt en bijgedragen heeft en behoorlijk Nederlands kent toegang krijgen tot onze sociale zekerheid.

“Er moet een duidelijk signaal gegeven worden: wij zijn niet het land van melk en honing”, zei Van Grieken. De vraag is in hoeverre de maatregelen ook effectief uitvoerbaar zijn, aangezien verschillende sociale rechten verankerd zijn in de grondwet en Europese wetgeving.  

Ook voor mensen die nog in de asielprocedure zitten, wil de partij de regels verstrengen. Asielzoekers moeten verplicht gemeenschapsdienst doen en mogen geen opleidingen meer volgen. Diegene die werken, moeten een deel van hun loon afstaan om hun eigen opvang te financieren.

Vlaams Belang wil ook met een systeem van waarborg werken. De overheid moet voor de duur van de behandeling van de asielaanvraag daarom beslag leggen op de bezittingen en middelen van asielzoekers. Bedragen onder de 2.000 euro en bezittingen met een persoonlijke emotionele waarde worden daarvan vrijgesteld. Mensen die uiteindelijk geen asiel krijgen, krijgen maar een deel van de waarborg terug. De gemaakte kosten voor de opvang worden ingehouden. 

Ook geen plaats voor arbeidsmigratie

Gezinshereniging moet tot een minimum beperkt worden, vindt de partij. De gezinshereniger moet werken, een inkomen hebben van minstens 140 procent van het leefloon, minstens 21 jaar oud zijn, terwijl de termijn waarbinnen erkende asielzoekers zonder voorwaarden gezinsleden mogen laten overkomen drastisch ingekort moet worden. 

Ook voor arbeidsmigratie is er volgens Vlaams Belang geen plaats. Om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken, pleiten veel werkgevers voor soepelere regels om personeel uit het buitenland aan te trekken. Dat is niet nodig zegt de partij, die van oordeel is dat “de robotisering de komende jaren zal leiden tot forse personeelsinkrimpingen” en vindt dat eerst mensen in eigen land die niet werken geactiveerd moeten worden. 

“Het Vlaams Belang is de enige partij die migratie fundamenteel wil stoppen. We weten heus wel dat migratie van alle tijden is, maar de volksverhuizing en de omvolking waarmee we vandaag geconfronteerd worden zijn dat niet”, besloot de Vlaams Belang-voorzitter.  

Het Vlaams Belang en de “omvolkingstheorie”

Het Vlaams Belang trekt opnieuw de aandacht op deze theorie spijts het feit dat deze al zo vaak ontkracht werd.
Op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang op 2 januari 2024 zei Tom Van Grieken: “er volstrekt zich een heuse omvolking. Dat is het resultaat van decennialange ongecontroleerde massamigratie.”
En ook Tom Vandendriessche, Euro-parlementslid voor het VB stelde eind vorig jaar op X: “ze willen ons vervangen en onze identiteit uitwissen”. Van Grieken ging trouwens hierop verder tijdens de nieuwjaarsreceptie: “De politieke elite maakt dat de Vlaamse identiteit wordt weggegomd, vervreemd van haar cultuur, beroofd van haar normen en waarden, bestolen van haar eigenheid.”

De omvolkingstheorie kent eigenlijk drie centrale stellingen, die nergens op slaan; met name:
– “wij”, dus witte Europeanen, zijn raciaal superieur
– bepaalde elites zijn erop uit de samenlevingen te vernietigen
– migranten, in casu moslims, willen niet integreren

Deze theorie kent een lange, hoofdzakelijk Amerikaanse voorgeschiedenis waar racistische ideeën gekoppeld worden aan het idee dat migratie de vernietiging van de Verenigde Staten tot doel heeft. Op haar hoogtepunt rond Wereldoorlog 1, richtte de theorie zich in de VS tegen migranten uit Oost- en Zuid-Europa die een grote bedreiging zouden vormen.

Omvolking is een begrip dat vanaf de jaren 1930 in Nazi-Duitsland werd gebruikt (Umvolkung) voor een politieke strategie om grote groepen mensen uit Duitsland naar andere aangrenzende landen te laten emigreren met als redenering dat die gebieden tot het Duitse Rijk hoorden. In daaraan voorafgaande decennia stond deze migratie bekend als Drang nach Osten. De plaatselijke bevolking zou zo kunnen worden weggedrongen of ondergeschikt gemaakt.


In Europa krijgt de omvolkingstheorie voet aan de grond via de Franse schrijver Renaud Camus en zijn boek “Le grand remplacement”. Dat boek maakt moslims het mikpunt van het omvolkingsdenken in Europa. Ook hier gaat het om een complottheorie waarbij de elites doelbewust de Europese cultuur proberen uit te wissen door de autochtone bevolking te vervangen…

Chez Nous, een nieuwe Franstalige extreemrechtse beweging

Het is nog onduidelijk of deze beweging zal opkomen bij de komende verkiezingen. Zij zelf verklaren dat ze zich vooral gaan toeleggen op de regio Charleroi en de regio Luik. En het is dus niet duidelijk of Chez Nous in Brussel lijsten zal indienen.

Als je dan poogt zicht te krijgen op het programma van Chez Nous, wat leer je dan:

Eerst en vooral noemen ze zich zelf een patriottische partij (*).
En ze hebben 6 prioriteiten:

1° identiteit: we respecteren onze tradities, onze identiteit en onze waarden

2° massa-immigratie: we verwerpen massa-immigratie en bestrijden de islamisering van ons land

3° gerechtigheid: we worden gestraft in verhouding met de misdaden en overtredingen die we begaan

4° overheidsuitgaven: we verspillen geen overheidsgeld. We verdedigen een efficiënte staat

5° fiscaliteit: we overbelasten de arbeiders niet

6° ecologie: we verdedigen een ecologie toegespitst op de omgeving en de nabijheid

De essentie voor Chez Nous is opnieuw het afwijzen van de immigratie en de strijd tegen ‘de islamisering’.
Alle andere zogenaamde prioriteiten zijn daaraan meestal gelinkt.
Zo ook bvb hun prioriteit over de fiscaliteit waar ze stellen: “de immigratie beperken en om de belastingen te verminderen”…
Idem voor de prioriteit ‘het gerecht’: “het zijn allemaal vreemdelingen” en voor de prioriteit ‘identiteit’: “Islam is het gevaar”…

Zo stellen ze:

 • Terugkeer naar de religieuze namen van de vakantieperiodes
 • De aanwezigheid van Zwarte Piet naast Sint-Niklaas toestaan
 • Anti-blank racisme bestrijden
 • Verhuurders toestaan hun eigen huurders te kiezen en hen niet dwingen zich aan te passen aan morele normen
 • Echte gelijkheid van kansen bereiken door meritocratie
 • Grondige herziening van het Pacte d’Excellence: afschaffing van het kerncurriculum tot de leeftijd van 15 jaar, zodat leerlingen zo snel mogelijk het vak van hun keuze kunnen kiezen.
 • De RTBF privatiseren en de gepolitiseerde raad van bestuur afschaffen

En wat vreemdelingenhaat en anti-islam betreft, voorstellen zoals:

 • Minaretten verbieden
 • Diverse uitkeringen afschaffen voor mensen die niet bijgedragen hebben in ons land
 • UNIA afschaffen
 • Het dragen van hoofddoeken verbieden

(*) Dus Belgicistisch? En dit terwijl ze alle steun – financieel, moreel.. – krijgen van Van Grieken van het VB.
Op de voorstelling van de partij zit de voorzitter van Chez Nous broederlijk naast Tom Van Grieken en Jordan Bardella, Président Rassemblement National. Ook Wilders stuurt felicitatie-video – in het Frans – door.